Бързо производство в съдебния процес

КАКВО ОЗНАЧАВА Т.НАР. „БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО“ В СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС ?
Бързо съдебно производство се провежда по изчерпателно изброени в ГПК видове дела, (като цяло, това са дела с не голяма правна сложност) и при изрично направено искане от ищеца, в повечето случаи чрез неговия адвокат, в този смисъл.

При бързото производство са предвидени преклузивни срокове за всяко съдопроизводствено действие. Доколкото няма особени правила за бързото производство, прилагат се правилата на общото исково производство.
Дела, подлежащи на разглеждане по реда на бързото съдебно производство:
а) по искове за сключване на окончателен договор по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите;
б) по искове, произтичащи от договор за заем, включително заем за послужване, както и по искове, произтичащи от договор за стоков кредит;
в) по искове, произтичащи от договор за наем на недвижими имоти или движими вещи, както и по искове за освобождаването или предаването на отдадени под наем и аренда имущества;
г) по искове, произтичащи от договор за влог;
д) по искове, произтичащи от договори за изработка и за извършване на работа с цена до 1000 лв.;
е) по искове за издръжка и за нейното увеличаване;
ж) по искове за упражняване на родителски права при разногласия между родителите;
з) по владелчески искове и по искове за определяне на граници;
и) по искове за ограничаване и за лишаване от родителски права по чл. 74 и 75 от СК;
к) по искове за спиране на съдебното изпълнение по чл. 252, 254 и 255 от ГПК;
л) по искове за промяна на име по чл. 19 от Закона за гражданската регистрация;
м) искове за оспорване законнността на уволнението по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от КТ;
н) за парични вземания по трудови правоотношения;
о) по искове за установяване на нарушение на регистрирана марка, географско означение, промишлен дизайн, авторско и сродно на него право;
п) по искове по чл. 302 и 306 от Кодекса на търговското корабоплаване;
р) по искове за оспорване на преобразуването на търговски дружества по чл. 263о и чл. 264к от Търговския закон;
с) по искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за което има влязла в сила присъда;
т) по искове за преустановяване на нарушения и за обезщетение на потребителите по чл. 186 от Закона за защита на потребителите.
у) делата по чл. 87, ал. 2 от Закона за събиране на държавните вземания и
ф) по искове за отмяна на решенията на възложителя на обществена поръчка по чл. 120 от Закона за обществените поръчки.
Характерна особеност на бързото производство е неспазването на срока за призоваване по чл. 41, ал.5 от ГПК, като вашите адвокати София трябва да се съобразят, че съдът не е длъжен да призове страната най-късно 7 дни преди заседанието, както и 5-дневния срок преди съдебното заседание за представяне на заключението на вещото лице. Сроковете за произнасяне на съда по допускане на доказателствата и за насрочване се спазват и при отлагане на делото, както и във въззивната инстанция. По реда на това производство се ускорява значително постигането на целения резултата, в сравнение с общото производство – съдът обявява решението с мотивите в 7-дневен срок след заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.
Адвокат в София от lawyer-bulgaria.bg
Ако се нуждаете от допълнителна информация, спокойно можете да се обърнете към нас за правен съвет или помощ : Международна Правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“
Tel./. Fax : +359 2 858 10 25
Tel. : + 359 897 90 43 91
E-mail : info@lawyer-bulgaria.bg